نمونه سوال المپیاد اول راهنمایی

- كدام ماده تراكم پذیر تر است؟

الف: گوگرد

ب: فسفر

ج: برم

د: ید n

٢- حركت ذرات سازنده ی كدام ماده از نوع غلتیدن است؟

الف: ئیدروژن

ب: گوگرد

ج: كلر

د: جیوه

٣- برای كدام یك از موارد زیر كلمه مولكول در نظر گرفته نمی شود؟

الف: اكسیژن

ب: ھلیم n

ج: ید n

د: برم n

۴- جرم واحد كدام ماده بیشتر است؟

الف: یخ n

ب: آب n

ج: نفت n

د: چوب n

۵- میزان انبساط كدام مورد در حجم ھای مساوی بیشتر است؟

الف: الكل n

ب: مس n

ج: آھن n

د: كلر n

۶- می خواھیم دماپایی بسازیم كه میزان حساسیت آن زیاد باشد . تیغه ھای فلزی كدام گزینه

مناسب است؟

الف: مس و آھن n

ب: مس و مس n

ج: آھن و سرب n

د: مس و آلومینیوم

٧- كدام تغییر گرماده است؟

الف: تبرید

ب: فرازش n

ج: تصعید n

د: ذوب

٨- دمای ظرف آبی ٢٠ درجه سانتی گراد است دمای آن برحسب فارنھایت و كلوین چقدر است؟

الف: ٦٨ و ٢٩٣ n

ب: ۹/۴۱ و ۲۷۳

ج: ٥١ و ٢٩٣ n

د: ٣٢ و ٣٧٣ n

٩- كدام ماده شبكه ی بلورین تشكیل نمی دھد؟

الف: شكر n

ب: نمك طعام

ج: شیشه n

د: زاج سفید n

١٠ - سه نمونه شكر با آب در غلظت ھای متفاوت تھیه كرده ایم . نقطه انجماد در كدام یك پایین تر

است؟

الف: ١٠ گرم در لیتر n

ب: ١٥ گرم در لیتر n

ج: محلول اشباع

د: نقطه انجماد آن ھا مساوی است.

١١ - برای ذوب فلز تنگستن از كدام ظرف می توان استفاده كرد؟

الف: آھنی

ب: مسی n

ج: سربی

د: ھیچ كدام

١٢ - ھرگاه جسمی در مایعی حل شود نقطه جوش و انجماد در آن چه تتغییری می كند؟

الف: زیاد-زیاد n

ب: كم-كم n

ج: كم-زیاد

د: زیاد-كم

١٣ - به دمایی كه در آن ماده خالص به حالت جامد و مایع در حال تعادل باشد چه می گویند؟

الف:نقطه ی انجماد n

ب: نقطه ذوب n

ج: نقطه ذوب و انجماد

د: نقطه اشباع n

١۴ - به درون چھار ظرف یكسان، آب خالص با دمای متفاوت ریخته ایم، ظرف ھا پر شده اند . در كدام

دما تعداد ذرات آب بیشتر است؟

الف: یك درجه n

ب: دو درجه n

ج: سه درجه n

د: چھار درجه

١۵ - نقطه ذوب و انجماد را فقط در چه اجسامی می توان مشاھده كرد؟

الف: بی شكل

ب: بلورین kn

ج: نابلورین n

د: فلزات