اسپکتروسکوپ دستگاهی است که برای مشاهده و بررسی طیف مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای انواع مختلفی است: راستانما ، دو منشوری ، مقایسه‌ای و ... .


دید كلی

اسپكتروسكوپ دستگاهی است كه برای مشاهده و بررسی طیف مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای انواع مختلفی است: راستانما ، دو منشوری ، مقایسه‌ای و ... .

اسپكتروسكوپ كه برای بررسی طیف هر نوع چشمه نور بكار می‌رود و اساس كار آن تجزیه رنگهای متفاوت است كه شامل 4 قسمت می‌باشد كه عبارتند از:

كولیماتور (Collimator)

در لوله موازی كننده یا كولیماتور چشمه نور مقابل شكافی كه در كانون اصلی یك عدسی محدب است، قرار دارد. از آنجا كه شكاف در كانون عدسی واقع است، نور پس از عبور از عدسی بطور موازی از لوله كولیماتور خارج خواهد شد.

برای اینكه بتوان قسمتهای مختلف طیف را بطور مجزا از یكدیگر تشخیص داد، باید شكاف باریك باشد تا طیفی مشخص و صریح كه در آن تجزیه رنگها به دقت صورت گرفته است، تولید شود. بدین منظور در كنار شكاف ، پیچی منظور شده است كه می‌توان عرض آنها را كم و زیاد كرد تا زمانی كه كه طیف مطلوب بدست آید.

منشور

نور موازی خارج شده از كولیماتور در راه خود به منشوری مثلث‌القاعده كه نسبت به جهت تابش اشعه در مینیمم انحراف است، برخورد می‌كند. دسته پرتو نور ضمن گذشتن از منشور به طرف قسمت ضخیم آن شكسته می‌شود (شكست نور) و میزان شكست آن برای نور بنفش بیشتر و برای نور قرمز كمتر است. به این دلیل نور قرمز در بالا و بنفش در پایین قرار دارد و بقیه رنگها بین این دو رنگ دیده می‌شوند.

دوربین

نور پس از شكست و تجزیه در منشور به صورت دسته پرتوهای موازی و رنگین جداگانه در می‌آید كه پس از شكست در یك عدسی همگرای محدب در سطح كانونی آن جمع می‌شود و روی هم طیفی را تشكیل می‌دهد كه می‌توان بوسیله ذره‌بین طیف را بزرگتر از آنچه كه هست، نشان داد، یا اینكه طیف را بر روی پرده سفیدی تشكیل داد.

میكرومتر (Micrometer)

برای تقسیم بندی مشخص طیف از میكرومتر استفاده می‌شود.

اجزای میكرومتر

این لوله عبارت است از یك عدسی همگرا ، یك شیشه مدرج و یك منبع نور.

شیشه مدرج در كانون عدسی همگرا قرار دارد و دارای درجه بندی میكرومتر است. پس از روشن شدن منبع روشنایی تصویر درجات پس از عبور از عدسی بر روی سطح منشور منعكس و به گونه‌ای روی طیف منطبق می‌گردد كه رنگ قرمز و بنفش بر روی درجات مربوط قرار گیرند. به همین سبب برای جابجایی تصویر درجه بندی از بالا به پایین یا از راست به چپ روی لوله میكرومتر چند پیچ تعبیه شده كه به كمك آنها می‌توان تصویر درجه بندی را بطور واضح تنظیم كرد.

منبع: رشد