به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه درخشان با استفاده از هزار و هفتصد تصویر از منطقه ای یکسان از قطب جنوب ماه و توسط دوربین مدارگرد اکتشافی ماه طی دوره ای 6 ماهه به ثبت رسیده است.


به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه درخشان با استفاده از هزار و هفتصد تصویر از منطقه ای یكسان از قطب جنوب ماه و توسط دوربین مدارگرد اكتشافی ماه طی دوره ای 6 ماهه به ثبت رسیده است.

از آنجایی كه محور دورانی ماه از شیب 1.54 درجه ای برخوردار است برخی از نواحی نزدیك به قطب در آن در تاریكی دائمی قرار گرفته اند در حالی كه مناطق دیگر آن در بیشتر اوقات سال در معرض درخشش نور خورشید قرار دارند.

هر یك از تصاویری كه مدارگرد اكتشافی ماه در این دوره 6 ماهه به ثبت رسانده است بر روی نقشه ای از این منطقه قرار گرفته و به تصویری با كد دودوئی تبدیل شده است: در صورتی كه زمینه درخشان باشد آن پیكسل از نقشه بر روی یك و در صورت تاریك بودن بر روی صفر تنظیم شده است.

محققان سپس تمامی این تصاویر را بر روی هم جمع كرده و به محاسبه درصد مدت زمانی پرداختند كه هر یك از این پیكسلها در این دوره 6 ماهه در حال درخشیدن بوده اند.

در نقشه نهایی كه از این محاسبات دقیق به دست آمده است، بخشهایی كه هرگز نوری دریافت نكرده و یا بازتاب نخواهند داد به رنگ سیاه دیده می شوند و در مقابل بخشهایی كه همیشه درخشان هستند با رنگ سفید مشخص شده اند. همچنین بخشهایی از ماه كه گاه در نور و گاه در سایه قرار دارند نیز در طیفهای مختلفی از رنگ خاكستری به چشم می خورند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، حفره "شكلتون" با وسعتی برابر 19 كیلومتر و عمقی برابر 4 كیلومتر را می توان در مركز این نقشه به خوبی مشاهده كرد. مدارگرد اكتشافی ماه به صورت روزانه و سالانه نقشه های مشابهی از دو قطب ماه به ثبت می رساند تا اطلاعات انسان را برای ماموریتهای آتی به كره ماه تكمیل كند.منبع: دوستان