1- آب مایعی است كه در دمای صفر تا  100 درجه سانتی‌گراد بین انجماد و تبخیر باقی می‌ماند.

2-آب گرمای ویژه بالایی دارد كه به این معنی است كه می‌تواند گرما و زیادی را جذب كند یا از دست بدهد بدون اینكه درجه حرارت تغییر كند. این مسئله برای نگه داشتن و یكسان نگه داشتن گرمای بدن پستانداران، مثل خودمان خیلی مهم است.

3-آب گرمای پنهان تبخیر بالایی دارد. به این علت، آب به كندی از استخرها و دریاچه‌ها بخار می‌شود یعنی جاهائیكه اشكال زندگی زیادی به آنها وابسته هستند.

4-آب در حالت جامد كم چگالتر از مایع می‌باشد، بنابراین یخ غرق شده شناور می‌شود. این خصوصیت اجازه زندگی در نواحی قطبی، نیمه قطبی، جائیكه یخ شناور می‌شود و اجازه زندگی موجودات زنده در زیر آب را می‌دهد وا می‌دهد. اگر یخ سنگین تر از آب بود. غرق می‌شد و یخ بیشتری در بالای آن تشكیل می‌شد. در نتیجه همه زندگی آب در یخ به دام می‌افتد زمانیكه آنقدر سرد می‌شود كه آب یخ می‌بندد.

5-آب یك حلال قابل ملاحظه نه تنها برای دلایل اشاره شده در بالا بلكه برای گازهایی نظیر اكسیژن و دی اكسید كربن می‌باشد. اكسیژن باید در فاز آبی سلول‌های زنده به منظور استفاده در اكسیداسیون غذایی قابل حل باشد. در همان زمان گازهای دیگر، دی اكسید كربن، باید برای خارج شدن از سلول قابل حمل باشد تا از شش‌ها خارج شود.

6- آب دارای كشش سطحی است. مولكول‌های آب روی سطح یك حوضچه آرام و ساكن تمایل به كشیده شدن به داخل آب دارند به این منظور كه سطح مایع سخت می‌باشد. این سختی كشش سطحی نامیده می‌شود. این حالت می‌تواند یك سنی كوچك مثل سوزن خیاطی را نگه دارد. این پوست روی آب می‌تواند حشرات در حال پرواز به دام بیاندازد بطوریكه دیگر قادر به پرواز نباشند.

7- آب ویسكوزیته یا غلظت دارد. یك شخص می‌تواند اثرات ویسكوزیته آب را در طول یك رود یا روخانه را با حواشی یكسان ببیند. آب در طول حواشی رودخانه آرام می‌باشد هنگامیكه جریان در مركز شدید و تند می‌باشد. این مقاومت بین لایه‌ها ویسكوزیته یا غلظت نامیده می‌شود این خصوصیت به ماهیهای كوچك برای زندگی كردن نزدیك ساحل را می‌دهد زمانیكه ماهیهای بزرگتر توانائی شنا كردن در جریانات قوی را دارند. غلظت همچنین مسئول تشكیل گرداب، ایجاد آشفتگی كه منجر به مخلوط كردن خوب هوا در آب و پراكندگی یكنواخت بیشتر میكروارگانیسم‌ها می‌شود.

منبع: پایگاه داده های ملی علوم زمین كشور