یک عکاس خوش‌ذوق توانسته است در نور مناسب، این منظره هولناک را از پرواز یک خفاش به تصویر بکشد

ک عکاس خوش‌ذوق توانسته است در نور مناسب، این منظره هولناک را از پرواز یک خفاش به تصویر بکشد